تهران کسب
تهران کسب

کاربرد نیترات کلسیم در کشاورزی

1- کود نیترات کلسیم از محلول آبی نیترات آمونیوم و هیدروکسید کلسیم بطور معمول تهیه می شود.2 NH4NO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2 NH4OH
2- کود نیترات کلسیم با (19٪ کلسیم) در گلخانه های هیدروپونیک بطور رایج استفاده می شود.
3- کود نیترات کلسیم همراه با نیترات آمونیوم هیدراته بنام نیترات کلسیم آمونیوم5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O اغلب به شکل پریل یا گرانول عرضه می شود.
4- نیترات کلسیوم بشکل ۴ آبه با 17% CaCa(NO3)2·4H2O و نیترات کلسیوم بی آب با 23%Ca به عنوان کود کشاورزی استفاده می شود.
5- نیترات کلسیوم بی آب همراه با 4 مول اوره با فرمول Ca(NO3)2·4[OC(NH2)2] به عنوان کود اوره- کلسیم (Cal-Urea)نیز عرضه می شود.
6- نیترات کلسیم همراه با کلرید کلسیم به شکل اسپری برای درمان بیماری برای لکه های چوب پنبه در درختان سیب استفاده می شود.● Uses of calcium nitrate in agriculture
1- Calcium nitrate fertilizer is usually prepared from an aqueous solution of ammonium nitrate and calcium hydroxide.2 NH4NO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2 NH4OH
2- Calcium nitrate fertilizer with (19% calcium) is commonly used in hydroponic greenhouses.
3- Calcium nitrate fertilizer with hydrated ammonium nitrate called calcium ammonium nitrate5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O It is often supplied in the form of perils or granules.
4- Calcium nitrate in the form of 4 hydrate with 17% CaCa(NO3)2·4H2OAnd anhydrous calcium nitrate with 23% Ca is used as agricultural fertilizer.
5- Anhydrous calcium nitrate with 4 moles of urea with the formula Ca(NO3)2·4[OC(NH2)2]As a urea-calcium fertilizer (Cal-Urea) is also offered.
6- Calcium nitrate along with calcium chloride in the form of spray is used to treat the disease for cork spots in apple trees.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *