تهران کسب

گروه واتساپ رانندگان ترانزیت

هدف گروه واتساپی رانندگان ترانزیت، همکاری راننده و صاحب ماشین جهت بار ترانزیتی می‌باشد.   راننده عراق رو راننده داخلی راننده ترانزیت راننده بین الملل (مدارک کامل)   لینک ورود به کانال