تهران کسب

چهار مرحله حذف در زندگی شما وجود دارد

چهار مرحله حذف در زندگی شما وجود دارد: 1- در ۵۵ سالگیمحل کار ، شما را حذف میکند-مهم نیست که در طول حرفه خود چقدر موفق یا قدرتمند بوده اید.-به یک فرد معمولی باز خواهید گشت.-بنابراین ، به طرز فکر و احساس برتری شغل گذشته خود نچسبید. در زندگی احساس راحتی خود را از دست […]