تهران کسب

منیزیم سولفات (MgSO4)

منیزیم سولفات (MgSO4) ۱- شکل ظاهر: جامد کریستالی بی رنگ ۲- منیزیم سولفات به دو حالت جامد هیدراته (آبدار) و جامد بی آب قابل تهیه می باشد. ۳- وزن مولکولی:برای منیزیم سولفات (بی اب)Molecular weight: 120.3686 ۴- دانسیته:برای منیزیم سولفات (بی آب)Density:1.680 gr/cm3 ۵- وزن مولکولی:برای منیزیم سولفات هپتا هیدرات (۷ ابه)for magnesium sulfate (MgSO4)Molecular […]