تهران کسب

خواص و کاربرد مکمل غذایی منیزیم سیترات

● خواص و کاربرد مکمل غذایی منیزیم سیترات: ︎ مکمل های غذایی منیزیم دار: 1- منیزیم لاکتات، 2- منیزیم گلایسینات 3- منیزیم سیترات 4- منیزیم کلراید MgCl25-   منیزیم هیدروکساید Mg(OH)2 – یون منیزیم (Mg++)  موجود در مکمل غذایی منیزیم سیترات، حدود 90% آن از راه  دستگاه گوارشی جذب بدن می شود، که بهترین ترکیب […]