تهران کسب

کاربرد نیترات کلسیم در کشاورزی

1- کود نیترات کلسیم از محلول آبی نیترات آمونیوم و هیدروکسید کلسیم بطور معمول تهیه می شود.2 NH4NO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2 NH4OH 2- کود نیترات کلسیم با (19٪ کلسیم) در گلخانه های هیدروپونیک بطور رایج استفاده می شود. 3- کود نیترات کلسیم همراه با نیترات آمونیوم هیدراته بنام نیترات کلسیم آمونیوم5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O اغلب به شکل پریل […]